• Neem contact op voor meer informatie via 053-8701959

 • Privacyreglement

 • Privacyreglement RondOM Administraties

  In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
  Reglement: dit privacyreglement;
  Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Toelichting op het Reglement
  RondOM Administraties mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet hebben wij de plicht om onze klanten:

  • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door ons worden verwerkt;
  • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
  • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

  RondOM Administraties vindt uw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit Reglement een toelichting op hoe wij met uw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om uw toestemming moet vragen.

  De persoonsgegevens die worden gebruikt en het doel van het gebruik
  RondOM Administraties verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van ons, of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. Wij verzamelen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, wanneer dit voor het leveren van onze dienstverlening noodzakelijk is, uw BSN-nummer en/of een kopie ID-bewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:

  • de overeenkomst die u als klant met ons sluit financieel en administratief te kunnen afhandelen;
  • onze dienstverlening te kunnen leveren;
  • u als klant of geïnteresseerde te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  RondOM Administraties verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten onze organisatie, tenzij:

  • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten;
  • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
  RondOM Administraties verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
  Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door ons worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit de volgende maatregelen:

  • we beveiligen onze website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • we hebben technische maatregelen genomen zoals: het updaten van onze software, het gebruik van een firewall en de toegang tot elektronische systemen beveiligen met een wachtwoord of
  • een twee-factor authenticatie om zo de door ons gebruikte systemen te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens en zij hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan ons verstrekte persoonsgegevens;
  • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding;
  • we sluiten zo mogelijk overeenkomsten met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.
  • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Wij hanteren een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal RondOM Administraties zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen houden.

  Uw rechten als betrokkene
  Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u als betrokkene de volgende rechten:

  • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
  • Recht op inzage: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
  • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te worden;
  • Recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
  • Recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
  • Recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email naar info@rondomadministraties.nl aangeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van RondOM Administraties.

  Het vastleggen van bezoekersgegevens
  Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen door Google Analytics, zoals de datum en tijd waarop u onze website bezoekt of opent. Dit doen we om informatie te verzamelen over de bezoekgeschiedenis (welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang), om de klantervaring te kunnen verbeteren (aanpassingen op de website) en voor commerciële activiteiten. Wij verzamelen echter GEEN IP-adressen op onze website.

  Cookies
  Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone bewaart wanneer je onze website bezoekt. Hierdoor kunnen we uw apparaat herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de aanvragen die u indient te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

  Waarvoor gebruiken wij cookies
  Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de volledige en goede werking van de website. Deze noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd. Ook zetten we zogenaamde tracking cookies in om de website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. Deze gebruiken we om meer informatie over onze bezoekers te verkrijgen en bezoekersprofielen te maken.

  Social
  Op onze website zijn (deel)buttons opgenomen van Facebook en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die informatie door deze bedrijven. Leest u regelmatig de privacyverklaring van deze bedrijven om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

  Facebook
  LinkedIn

  Websites van derden
  Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken vanuit onder andere onze nieuws artikelen. Wij kunnen natuurlijk niet inzien of zij net zo netjes met uw gegevens omgaan zoals wij dat doen. Belandt u op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat u uw persoonsgegevens deelt.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  RondOM Administraties kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met RondOM Administraties opnemen en proberen wij er samen met u uit te komen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Heeft u een (andere)opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal RondOM Administraties ook mede met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk omgaan.

  Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van RondOM Administraties.
  Privacyreglement RondOM Administraties versie mei 2018.